تعرفه ها

درج مشخصات با عکس

10000 تومان

خرید یک نسخه از پک بانک اطلاعات

50000 تومان

روی جلد هر بخش

5000000 تومان

پشت جلد هر بخش

4000000 تومان

صفحات تمام صفحه و ویژه حامیان

2000000 تومان

تیراژ کتاب برای استان تهران 10 الی 20 هزار جلد

تیراژ کتاب برای سایر استانها بین 5 تا 10 هزار جلد

درج اطلاعات و ساخت صفحه شخصی در بانک اطلاعات مد و لباس ایران به نشانی www.iranianmod.com رایگان می باشد